Tuesday, 8 January 2013

KAJIAN TINDAKAN


iii) Kajian Tindakan.
01.   ABSTRAK
Kajian ini dilaksanakan bertujuan mengkaji punca masalah tulisan tidak kemas seorang murid pemulihan yang bernama Aminah. Beliau merupakan seorang murid yang dimasukkan ke kelas Pemulihan Khas disebabkan tulisan yang tidak kemas. Kajian ini dijalankan berdasarkan kajian terdahulu yang dilaksanakan oleh Levine (1987) serta Pressey dan Pressey (1926). Saya telah melaksanakan beberapa tindakan iaitu mengajar cara memegang pensel dengan betul, menulis dengan postur badan yang betul, serta menyediakan banyak latihan menulis.
Saya menfokuskan bentuk tulisan yang betul dan kemas. Tinjauan awal yang dibuat melalui pengumpulan data menunjukkan bahawa murid kurang peka terhadap kepentingan bentuk  semasa menulis sesuatu ayat. Oleh itu, saya menggunakan sistem tiga garisan untuk mensifarkan kesalahan bentuk semasa menulis. Saya dengan bantuan AJK telah merancang beberapa langkah. Pelaksanaan langkah-langkah tersebut dapat memberikan satu keputusan yang baik berbanding sebelumnya. Murid-murid tersebut juga menunjukkan sikap lebih positif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

02.  LATAR BELAKANG KAJIAN

            Masalah tulisan yang tidak kemas bagi seseorang murid akan menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Saya seorang guru Bahasa Malaysia di Sekolah Kebangsaan Bangau-Bangau, Semporna. Sekolah ini dikategorikan sebagai sekolah Gred B yang  mempunyai kira-kira 450 orang murid. Terdapat seramai 12 orang guru di sekolah ini. Sekolah ini mempunyai 7 buah kelas biasa.
Pada awal tahun ini, saya telah berpeluang untuk mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu untuk kelas Tahun 1. Bagaimanapun untuk kelas Bahasa Melayu Tahun 1, masalah yang menjadi fokus saya adalah masalah tulisan murid yang tidak kemas. Walaupun kebanyakan murid telah menguasai kemahiran membaca dengan baik. Jumlah murid yang agak ramai sehingga mencecah 25 orang dalam sekelas menyebabkan saya tidak dapat memberikan tumpuan kepada setiap murid. Murid-murid yang tidak mendapat tumpuan inilah yang kadang-kadang keciciran di dalam proses pembelajaran.
Dalam kajian ini, saya menengahkan masalah yang dihadapi oleh beberapa orang murid dari kelas Tahun 1. Masalah yang dihadapi oleh kelas tersebut ialah tulisan cakar ayam. Tulisan mereka buruk, bengkang bengkok, tidak menulis mengikut garisan yang terdapat pada buku latihan dan saiz antara perkataan tidak sama. Tulisan mereka juga sukar untuk dibaca. Antara kesilapan gaya penulisan yang sering didapati dalam kalangan murid ini ialah cara memegang pensel yang tidak betul, kedudukan tangan dan buku yang tidak betul, saiz antara perkataan yang tidak konsisten, ruang antara perkataan yang tidak tepat dan tidak dapat menulis perkataan dengan betul.
Kajian tindakan yang telah dijalankan adalah bertujuan untuk membantu murid dalam kelas Tahun 1, menulis dengan teratur dan kemas. Kaedah ansur maju merupakan kaedah murid mempelajari kemahiran menulis secara beransur-ansur yang bermula dengan langkah paling asas dan kemudian beralih kepada langkah yang lebih sukar sehingga mereka menguasai kemahiran menulis. Beberapa instrumen seperti soalan temu bual, borang soal selidik, borang taburan keputusan murid dan borang pemerhatian telah digunakan untuk mengumpul data kajian. Data kemudian dianalisis menggunakan peratus dan bilangan. Secara keseluruhannya, kajian mencadangkan kaedah ansur maju mempunyai kesan dalam membaiki tulisan murid. Kebanyakan murid berpandangan kaedah ansur maju yang dipilih sesuai dalam membaiki tulisan tulisan mereka agar menjadi kemas dan teratur.

03.  Fokus kajian

Kajian ini bermula apabila saya memulakan latihan mengajar di kelas Tahun 1. Terdapat lima orang murid dari kelas Tahun 1 yang bermasalah tulisan mata pelajaran Bahasa Melayu. Saya mendapati murid-murid ini sebenarnya tidak bermasalah dalam bacaan, tetapi bermasalah dengan tulisan. Murid-murid ini boleh dikategorikan sebagai murid berpotensi kerana kesemua mereka boleh membaca dengan baik. Tulisan yang tidak kemas menyukarkan guru-guru lain untuk menyemak hasil kerja murid- murid ini. Salah satu keperluan akademik di sekolah ialah kebolehan menulis. Kebolehan menulis diperlukan untuk semua mata pelajaran di sekolah. Guru sangat kenal akan tulisan buruk, dan selalunya marah kerana terpaksa memeriksa beratus-ratus halaman tulisan dalam setahun yang susah hendak dibaca.

      04.  Tinjauan awal masalah

Dengan itu, saya merancang beberapa tindakan bagi membantu murid-murid ini untuk memperbaiki tulisan mereka. Saya merangka beberapa tindakan untuk murid-murid ini berdasarkan pembacaan saya mengenai cara memperbaiki tulisan melalui kajian-kajian terdahulu. Matlamat utama saya ialah, di akhir tahun, murid-murid ini dapat memperbaiki tulisan mereka. Untuk kajian ini, saya memberi fokus kepada murid yang bernama Aminah.
Aminah, seorang murid kelas Tahun 2, petah bercakap dan bijak. Dia amat aktif semasa proses p&p berlangsung. Aminah juga mempunyai keyakinan diri yang sangat tinggi. Semasa dalam kelas, dia suka bertanya dan menjawab soalan. Di samping itu juga, saya dapati dia amat suka membaca. Kebanyakan masa di dalam kelas pemulihan, Aminah  amat suka membaca buku-buku cerita yang terdapat pada rak bacaan. Pada pendapat saya, Aminah adalah murid yang sangat bijak dan amat rugi apabila beliau dihantar ke kelas pemulihan kerana tulisannya yang tidak kemas. Oleh kerana itu, saya bertekad untuk membantunya memperbaiki tulisannya, agar dia dapat kembali belajar di dalam kelas biasa.

Tinjauan awal saya mendapati cara Aminah memegang pensel adalah salah. Menurut Levin (1987), cara memegang alat tulis akan mempengaruhi bentuk tulisan yang dihasilkan oleh murid. Kelemahan dalam motor halus menyebabkan kanak-kanak menghadapi kesukaran memegang pensel, memasang butang baju dan memasang manik. Kanak-kanak yang menghadapi dyspraxia motor halus menunjukkan kelemahan dalam koordinasi motor. Masalah dyspraxia motor halus menyebabkan ketidaktentuan cengkaman pada alat tulis (Levine, 1987). Kanak-kanak ini tidak berupaya mengawal saraf ketika memegang dan menggerakkan pensel secara stabil. Kanakkanak yang tidak menggunakan motor halus ketika menulis menyebabkan
cengkaman pensel yang tidak kuat. Mereka sebenarnya menggunakan lengan dan pergelangan tangan, dan bukan jari untuk menulis. Cengkaman yang terlalu kuat pada alat tulis dan jari yang terlalu dekat dengan mata pensel menimbulkan kesakitan kepada kanak-kanak. Mengikut Levine (1987), semua ini adalah faktor yang menyumbang kepada pembentukan huruf yang kurang cantik.
Pemerhatian saya mendapati Aminah sering menggenggam keseluruhan penselnya. Teknik memegang pensel secara menggenggam ini menyebabkan Aminah merasa sakit pada jarinya. Selain itu, Aminah  juga mengalami kesukaran untuk mengerakkan jarinya untuk membentuk huruf yang dia kehendaki. Levine (1987) menegaskan cara kanak-kanak memegang pensel dengan cengkaman yang kurang kemas menyebabkan pergerakan pensel menjadi tidak licin. Kanak-kanak yang mempunyai masalah kinestetik biasanya mencengkam pensel secara kuat dengan meletakkan ibu jari di atas jari telunjuk dan jari hantu ketika memegang alat tulis. Kanak-kanak begini tidak gemar menulis kerana aktiviti ini menjadi pengalaman yang menyakitkan bagi mereka.
Di samping itu, saya mendapati Aminah suka menggunakan pensel yang amat pendek menyebabkan dia selalu tunduk ketika menulis. Menurut Norhadi Sarponen (2009), penggunaan pensel yang kurang sesuai juga merupakan salah satu punca murid melakukan banyak kesilapan semasa menulis. Postur badan begini menyebabkan dia merasa tidak selesa semasa menulis.
Sassoon (1993) pula mendapati guru kurang memberi penekanan kepada pengajaran menulis di kelas khususnya cara memegang alat tulis dengan betul, menulis huruf mengikut pergerakan yang betul, menentukan saiz huruf dan menentukan ruang antara huruf dan perkataan. Kanak-kanak sepatutnya didedahkan kepada kaedah menulis yang betul pada peringkat awal lagi supaya kanak-kanak minat untuk melahirkan idea melalui tulisan yang cantik dan penuh dengan kesenian. Tulisan yang cantik dan mudah dibaca adalah aset yang sangat berharga dalam kehidupan seseorang. Murid-murid sekolah didapati boleh menulis tetapi tidak menulis dengan cara yang betul. Dalam mengejar celik huruf, guru-guru kadang-kadang kurang memberi perhatian kepada pengajaran membentuk huruf mengikut pergerakan yang betul.

05.  Objektif Kajian
Kajian ini dilakukan untuk memastikan Aminah memegang pensel dengan betul semasa menulis; dan memperbaiki tulisan Aminah agar menjadi lebih kemas dan boleh dibaca melalui latihan menulis yang kerap.

06.  Persoalan kajian
Kajian ini dijalankan untuk menjawab persoalan kajian berikut.
· Adakah wujud hubungan cara memegang pensel (dyspraxia) Aminah
dengan kekemasan tulisannya?
· Bagaimanakah latihan menulis yang kerap membantu murid memegang
pensel dengan betul serta mempertingkatkan kekemasan tulisan Aminah ?

07.  Perancangan Dan Pelaksanaan Tindakan
7.1 Perancangan tindakan
Bagi mencapai objektif kajian ini, saya telah merancang beberapa aktiviti bimbingan untuk Aminah . Pengajaran pemulihan tulisan bagi murid-murid sekolah rendah adalah berdasarkan pengajaran tulisan yang betul dan kukuh. Peringkat pengajaran menulis terbahagi kepada tiga iaitu peringkat pratulisan, peringkat mekanis dan peringkat untuk pelahiran. Peringkat pertama iaitu pratulisan adalah tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. Dalam tempoh masa ini, latihan otot-otot, tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata dilaksanakan dalam kalangan murid dari awal-awal lagi.
Bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran membentuk lambang-lambang yang kemas dan jelas, pelajaran tulisan yang dirancang haruslah sistematik, bertitik-tolak daripada aktiviti-aktiviti pratulisan yang berbentuk bebas.
Latihan-latihan pratulisan menitikberatkan beberapa perkara seperti melakukan latihan-latihan pergerakan tangan terlebih dahulu seperti mengerakkan jari di atas garisan atau corak yang dilakarkan pada kertas. Tujuannya ialah supaya murid-murid dapat menguasai gerak tangan yang bebas untuk menulis dengan selesa dan sempurna. Latihan seperti membentuk bulatan di udara, meja, lantai, dan di atas pasir atau rumput tanpa mengunakan alat tulis seperti melukis bulatan besar dan kecil juga boleh dilakukan.
Di samping itu, murid-murid boleh melakukan latihan pergerakan jari dengan memainkan jari, menekan jari, mengoyangkan tangan, meramas-ramas jari dan sebagainya. Setelah mahir dalam aktiviti- aktiviti tersebut, murid-murid boleh melakukan latihan-latihan pergerakan mata dan seterusnya melakukan latihan-latihan yang melibatkan koordinasi tangan dan mata. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti latihan mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan, latihan membentuk garisan lurus, latihan mewarnakan rajah berbentuk mudah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri dan seterusnya membentuk corak-corak gabungan antara bulatan dan garis lurus secara bebas. Bahasa bertulis memerlukan perhubungan dengan bahasa dalam diri penulis, atau dalam fikirannya. Perihal menghubungkan bahasa lisan dengan bahasa fikiran adalah amat sukar. Dengan sebab ini, maka usaha pengajaran permulaan dalam penulisan biasanya amatlah susah, walaupun murid tersebut tiada kesusahan membentuk huruf. Seperti pengajaran bahasa juga, penulisan adalah lebih mudah dipelajari ketika murid masih kanak-kanak lagi, seperti pada umur empat tahun setengah. Latihan permulaan untuk kanak-kanak ini haruslah menggunakan pensel, atau krayon. Untuk kes Aminah , saya menggunakan langkah-langkah ini bagi membantunya menulis dengan betul. Oleh kerana Aminah adalah murid yang cepat belajar, saya hanya perlu menerangkan cara-cara memegang pensel ini sekali sahaja dan dia dapat melakukannya dengan baik. Beberapa langkah-langkah yang telah dijalnkan:

08.  LANGKAH YANG DIJALANKAN
            Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat. Oleh itu, langkah pertama yang dijalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit bahawa mereka juga boleh berjaya  sekiranya ada kesungguhan. Murid lemah selalunya tidak pernah mendapat pujian. Maka adalah penting untuk guru memuji murid berkenaan walaupun hanya betul penulisan bentuk huruf pada permulaan ayat sahaja.

09.  AJK Kajian Tindakan merancangkan beberapa aktiviti untuk mengatasi masalah ini seperti:
i.              Bentuk huruf salah di warnakan
ii.             Menulis di atas huruf yang dicetak
iii.            Latihan melukis
iv.           Cara duduk
v.            Menulis di atas pasir
vi.           Latihan kordinasi
vii.          Menconteng
viii.         Melukis bentuk
ix.           Melukis dan mewarna bentuk geometri
x.            System tiga garisan
xi.           Menulis perkataan dari bawah ke atas10.  PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN/ PENILAIAN
10.1  Pelaksanaan Aktiviti
            Perancangan ini akan dilaksanakan setiap kali mata pelajaran Bahasa Malaysia bermula dari bulan Januari.

Langkah 1
Pada mulanya, saya telah menjadi role model kepada murid. Saya menunjukkan kepada mereka cara memegang pensel yang betul. Saya kemudian melatih mereka memegang pensel mengikut peraturan-peraturan yang tertentu.

Langkah 2.
Menulis huruf dengan menulis di atas tanah. Saya membawa murid menulis di tanah yang rata.

Langkah 3.
Mewarna kotak-kotak dengan menunjuk cara gengaman warna pensel ditangan

Langkah 4.
Menulis dalam buku 3 garisan

No comments:

Post a Comment